در پنجمین سالگرد تولد تیم پرافتخار رونیز کلاب و اهدای سه جایزه پانصد هزار تومانی از طرف باماپارت به سه نفر از دوستان رونیز کلاب جهت خرید

قطعات و استفاده از خدمات تعمیرگاه تخصصی باماپارت آفرود .