بزرگترین تولید کننده فرمان های دنیا در حال کار و توسعه فرمان های جدید برای خودروسازان بزرگ جهان است که قصد دارد نمونه های تولیدی را از سال ۲۰۱۸ وارد بازار کند .